Calasept Plus 1 unit

$22.99

Calasept Plus 1 unit. Calcium Hydroxide paste 1 syringe, 1.5ml plus 5 flexi needles.